Dzieje wsi i parafii Szklary

Ksi??ka Szklary

Kazimierz Tomczyk: Dzieje wsi i parafii Szklary

Wydano : Krakw : Kazimierz Tomczyk, 2004

OD AUTORA

Niniejsze opracowanie po?wi?cone jest dziejom starej ?redniowiecznej wsi Szklary, ktrej rodowd si?ga 1329 roku. Jest to pierwsza praca ukazuj?ca histori? tej?e wsi. Chocia? Szklary s? niewielk? miejscowo?ci?, to jednak posiadaj? bogat? histori?, ktrej zarys przedstawi?em w tym opracowaniu. Tu na tym terenie kiedy? ?yli i pracowali przodkowie dzisiejszych mieszka?cw wioski, ktrzy podobnie jak i my borykali si? z problemami dnia codziennego. Niektrzy z nich na trwale zapisali si? w historii wsi. Przez prawie 700 lat istnienia Szklar wiele tu si? wydarzy?o. Zdaj? sobie spraw?, ?e nie opisa?em wszystkiego, a to z powodu braku materia?w.

Przy opracowaniu dziejw Szklar wiele osb s?u?y?o mi pomoc?, ktrym jestem wdzi?czny. Za ?yczliwe udost?pnienie materia?w archiwalnych, jeszcze nie publikowanych oraz za konsultacje dzi?kuj? prof. dr Alicji Falniowskiej - Gradowskiej. Za udost?pnienie najstarszych wzmianek o Szklarach, znajduj?cych si? jeszcze w kartotekach, dzi?kuj? pracownikom naukowym z Pracowni S?ownika Historyczno-Geograficznego wojewdztwa krakowskiego w ?redniowieczu, znajduj?cej si? w oddziale Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

S?owa podzi?kowania za okazan? pomoc sk?adam Jzefowi Franciszkowi Domagale z Mys?owic, Konstantemu Klockowi z Krzeszowic oraz ks. proboszczowi parafii Rac?awice Janowi Molandzie za ?yczliwe udost?pnienie materia?w Archiwum Parafialnego.

Wielu mieszka?cw Szklar s?u?y?o mi pomoc? przy opracowaniu tej ksi??ki. Wyrazy wdzi?czno?ci niech przyjm?: Piotr Karcz, Andrzej Front, Boles?awa Hrabia, Bogumi? Bigaj, Stanis?aw Chocho?, Jzef Szklarczyk i inni. Za wykonanie fotografii do niniejszej pracy podzi?kowanie niech zechc? przyj?? Andrzej Hrabia z Rac?awic oraz Marcin Szklarczyk ze Szklar. Za pomoc filologiczn? dzi?kuj? Stanis?awie P?torak z Zagrowej.

Jak szybko przesz?o?? si? oddala - ka?dy z nas wie. Je?eli wydarzenia nie zostan? zanotowane, to po pewnym czasie ulegaj? zapomnieniu lub prawda o nich staje si? wypaczona, a co gorsze zupe?nie nie mo?liwa do odtworzenia. ?ywi? nadziej?, ?e ta ksi??ka pozwoli ocali? od zapomnienia tych ludzi, ktrzy kiedy? tu ?yli i te wydarzenia, ktre na tej ziemi szklarskiej mia?y miejsce.

Autor. Rac?awice - listopad 2004 r.


 

Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151272

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości