Wyrok Sądu Administracyjnego Guberni Kieleckiej z 8/20 stycznia 1843 roku, przyznający mieszkańcom Sąspowa całoroczną ulgę w podatkach za 1840 r., z powodu klęski gradobicia.

 My,  Mikołaj I - szy, Cesarz Wszech Rosji, Król Polski, etc, etc. etc.
Wiadomo czynimy komu o tym wiedzieć należy iż:
Rząd Gubernialny Kielecki jako Sąd Administracyjny I–ej Instancji,
tejże guberni w Imieniu naszem wydał wyrok osnowy następujący

Działo się na posiedzeniu ogólnym, w miejscu zwykłych posiedzeń Rządu Gubernialnego, w Gmachu Leonarda w mieście Kielcach, przy ulicy Rządowej (...) dnia 8/20 stycznia 1843 roku. Między włościanami wsi Sąspów:, mianowicie: 

1. Kantym Bień, 2. Wojciechem Karczmarczyk, 3. Piotrem Mitką, 4. Wincentym Goraj, 5. Szczepanem Micorek, 6. Ludwikiem Staroń, 7. Jakubem Rogóż, 8. Andrzejem Synowiec, 9. Wincentym Goraj, 10. Bartłomiejem Kiełtyk, 11. Franciszkiem Pabisek, 12. Izydorem Krzystonek, 13. Antonim Synowiec, 14. Szymonem Bieńczyk, 15. Joachimem Staroń, 16. Wojciechem Pęgiel, 17. Marcinem Krzysztonek, 18. Wawrzyńcem Pabisek, 19. Feliksem Krzysztonek, 20, Janem Krzysztonek, 21. Augustem Grzebiniak, 22. Norbertem Goraj, 23. Wawrzyńcem Piwowar, 24. Antonim Kiełtyk, 25. Wincentym Zając, 26. Franciszkiem Goraj, 27. Teklą Krzysztonek, 28. Józefem Krzysztonek, 29. Florianem Kowalczyk, 30, Józefem Rogozik, 31. Ignacym Synowiec, 32. Sebastianem Goraj, 33. Andrzejem Goraj, 34. Janem Piwowar, 35. Józefem Kurek, 36. Sylwestrem Krzysztonek, 37. Mateuszem Rusek, 38. Sebastianem Kamińskim, 39. Franciszkiem Bieńczyk, 40. Wojciechem Rusek, 41. Józefem Sroką, 42. Ignacym Kurek, 43. Antonim Kurek, 44. Wawrzyńcem Biesiadą, 45. Jakubem Rusek, 46. Tomaszem Bień, 47. Marcinem Ratoń, 48. Stanisławem Bieńczyk, 49. Wincentym Bieńczyk, 50. Tomaszem Piwowar, 51. Mateuszem Dratwą, 52. Franciszkiem Goraj – wszystkimi we wsi Sąspów, gminie Pieskowa Skała, powiecie i okręgu Olkuskim, Guberni Kieleckiej zamieszkałymi - z jednej, a Skarbem Królestwa Polskiego z drugiej strony, w sprawie o przyznanie wymienionym włościanom nadzwyczajną klęską dotkniętym allewiacyii,  w podatkach skarbowych pod zawyrokowanie Sądu Administracyjnego przychodzącej:
Po wysłuchaniu przedstawionego sobie stanu rzeczy i wniosków Radcy Prawnego, jako Pełnomocnika Skarbu - niemniej po rozpoznaniu akt i protokołów komisji, w celu wyśledzenia poniesionych przez gradobicie strat na gruncie wsi Sąspów,  w dniu 12/24 kwietnia 1841 roku, w obecności świadków i powołanych z ościennych gmin znawców (...),  jak również wykazów tabelarycznych poniesionych strat – gdy się istotnie wykrywa, że klęska nadzwyczajna gradobicia w dniu 10/22 lipca 1840 roku na gruncie wsi Sąspów nastąpiła i szkody w dochodach z ziemiopłodów włościanom zrządziła – przeto Sąd Administracyjny I-ej Instancji Guberni Kieleckiej, w ścisłym zastosowaniu się do Dekretu Królewskiego z dnia 17 grudnia 1810, postanowienia Namiestnika Królewskiego z dnia 20 lutego 1816 i rozporządzenia Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu z dnia 15 lutego 1833 roku nr 12569 wydanego –  Zważywszy iż wspomniani włościanie wsi Sąspów z wysiewów i innych źródeł spodziewając się przed klęską intraty czystej w ogóle rubli srebrnych 3210, kopiejek 9 ½  - po klęsce zaś potrąciwszy wydatki gruntowe wszyscy razem (...) nie otrzymali żadnej czystej intraty i że na skutek klęski gradobicia, wszystkie dochody zostały zniszczone.
Zważywszy oraz, że włościanie w Komparycji wymienieni, na rzetelność wysiewów, spodziewanych zbiorów, tudzież wydatków gruntowych i zgoła na rzetelność Wykazu Tabelarycznego – całą szkodę przez rachubę wykazującego wykonali przed właściwym Sądem Pokoju – przysięgę (...) przepisami wskazaną, - którą obok zgodnych okoliczności na gruncie przez delegowanego wykrytych, za prawny i zupełny dowód uważać należy:
Zważywszy wreszcie: ze dowód takowy – straty całorocznych w ziemiopłodach, przez nadzwyczajną klęskę gradobicia poniesionej  - nadaje włościanom prawo do całorocznej allewacyii na rok etatowy 1840, w podatkach rocznie na tychże włościan przypadających, a w szczególności:
a)    Liwerunku Gromadzkiego Rubli Sr. 62. kop 64.
b)    Podymnego                              -        132,  - . 30.
c)    Szarwarku dawnego                            51      -
W ogóle Rubli Sr. 245, kop. 94

Zatem Sąd Administracyjny I-ej Instancji Guberni Kieleckiej: Od opłaty całorocznych podatków na rok 1840, w ogóle  Rubli Sr. 245, kop. 94 /:czyli złp. 1639, g. 18, na poszkodowanych w Komparycji wymienionych włościan wsi Sąspów przypadających – tychże włościan mocą niniejszego wyroku uwalnia. Koszta sprawy jako w alewacyii prawnie żądanej, prawnie otrzymanej znosi – prócz kosztów [opłat przesyłek pocztowych] które otrzymujący allewiacją rubli srebrem 15 przenoszącą ponieść zobowiązani.
Postanowiono mocą niniejszego wyroku I-ej Instancji zapadłego

Obecni: Antoni Paprocki - Radca Gubernialny
Feliks Wumnicki - Radca Gubernialny
Franciszek Bogdański - Sekretarz
Feliks Plendus - Radca Prawny
Gustaw Mejer  - za Pisarza

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta szczegółowe Rządu Gubernialnego Krakowskiego tyczące się allewacji podatków z dóbr Sąspów 1841-1849, sygn. 8269 poszyt 1.


 

Ciekawostki z przeszłości

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 281
Odsłon : 204427

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości